Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะยาว 10/9 ถ.กาลัญกุล ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 :: www.kohyaocity.go.th ::  
 
นายพีรยุทธ์ มาตรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว
โทรสายด่วน 089-646-9959
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
การประชาคมท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
การดำเนินการลดพลังงานไฟฟ้า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ
การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019
การส่งเสริมด้านกีฬา
การส่งเสริมอาชีพ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเกาะยาว
เทศบัญญัติ
กฎหมาย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA)
กิจการสภา
กิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดนัดประชุมสภา
ประกาศเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา
หนังสือเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
หนังสือขอนัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ขอติดตั้งหรือซ่อมแซมประปา
ขอใช้รถกระเช้าของเทศบาล
ขอน้ำใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภค
สินค้าชุมชน
ช่องทางรับแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย
การช่วยเหลือประชาชน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
จองห้องประชุม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 70) 4 เม.ย. 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู : 57) 1 เม.ย. 2567
ฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมของ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 67) 1 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 79) 15 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายขายซากพัสดุ เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 122) 30 ม.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) (ดู : 179) 3 ม.ค. 2567
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2567 (ดู : 19) 22 ธ.ค. 2566
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2566 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 26) 13 ธ.ค. 2566
ประชุมปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย “No Gift Policy งดรับ – งดให้”ของ ทต.เกาะยาว ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 23) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ดู : 5) 24 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 (ดู : 35) 15 พ.ย. 2566
ประกาศขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 137) 15 พ.ย. 2566
ประกาศขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 99) 15 พ.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 33) 3 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Srevice) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน (ดู : 11) 31 ต.ค. 2566
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 37) 5 ต.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) (ดู : 41) 2 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 5) 24 ส.ค. 2566
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 41) 22 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2566 (ดู : 6) 11 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ดู : 6) 8 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ดู : 45) 24 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำมั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 56) 24 ก.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) (ดู : 65) 10 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 (ดู : 6) 25 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาว เรื่องการกำหนดการจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 137) 7 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 86) 4 เม.ย. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ดู : 16) 24 ก.พ. 2566
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 142) 30 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (ดู : 4) 23 ม.ค. 2566
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 71) 20 ม.ค. 2566
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ.2565 (ดู : 70) 10 ม.ค. 2566
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565 (ดู : 64) 10 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565) (ดู : 62) 4 ม.ค. 2566
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 83) 6 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565) (ดู : 82) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 135) 13 ก.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (ดู : 30) 12 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 121) 9 ก.ย. 2565
การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 136) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ดู : 107) 24 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (ดู : 33) 11 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 29) 1 ส.ค. 2565
การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 118) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) (ดู : 108) 1 ก.ค. 2565
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพย์ติด (ดู : 32) 8 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 32) 23 พ.ค. 2565
แผ่นพับรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกฎจราจร (ดู : 32) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) (ดู : 144) 1 เม.ย. 2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 134) 15 มี.ค. 2565
สิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ (ดู : 39) 9 มี.ค. 2565
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ดู : 33) 7 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ดู : 161) 4 ม.ค. 2565
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 208) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 240) 21 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 195) 17 ก.ย. 2564
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 219) 6 ก.ย. 2564
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถเก็บขยะ ของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 274) 30 ส.ค. 2564
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดถนนในเขตชุมชน ของเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 215) 30 ส.ค. 2564
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 238) 30 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลเกาะยาว
  10/9 ถ.กาลัญกุล ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 
โทรศัพท์ : 076-597324
โทรสาร : 076-597095
E-mail Address : saraban_05820201@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohyaocity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs